Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Yamadori
Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN
"De consument heeft het recht aan Yamadori mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de bestelling van het product."  
De website http://www.yamadori.be is een website voor e-commerce toegankelijk voor elke internetgebruiker via het internet. De website wordt beheerd door Robin Saelens, Driesstraat 81, 9506 Idegem – RPR Oudenaarde – BTW BE 0834.191.981.
Eenieder die op de website te koop aangeboden producten bestelt (hierna "De klant"), wordt geacht de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te hebben doorgenomen en uitdrukkelijk in te stemmen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het Yamadori-assortiment en op elke aankoop die de klant online plaatst bij Yamadori. De voorwaarden zijn van toepassing voor de online verkoop voor België. Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van onzentwege, zal het feit dat Yamadori de bevestiging ontvangt van een bestelling op de website, betekenen dat er sprake is van een geldige overeenkomst. De klant tekent hierbij een contract op afstand.

Artikel 2: PRIJZEN
De prijzen zijn opgegeven en betaalbaar in euro en zijn geldig in België. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De eventueel bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Voor alle bestellingen worden de op de dag van bestelling geldende prijzen aangerekend. Eens besteld wordt de prijs niet meer aangepast. De aangegeven prijzen voor de artikelen zijn inclusief  BTW, doch exclusief verzendingskosten (te berekenen vanuit België vanuit de zetel van Yamadori). Eventuele verzendingskosten worden steeds voorafgaandelijk aan de klant ter bevestiging getoond, vooraleer de bestelling wordt bevestigd. Yamadori is niet aansprakelijk voor (druk) fouten die in haar aanbiedingen voorkomen. Indien een prijs foutief op een website van Yamadori is vermeld en dit door Yamadori aan de klant werd meegedeeld, heeft de klant enkel het recht de bestelling te annuleren of de bestelling tegen de juiste prijs te laten uitvoeren.

Artikel 3: AANBOD
Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Yamadori is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Yamadori is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoekt Yamadori de klant vooraf contact met ons op te nemen. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Yamadori. Yamadori is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.
 
Artikel 4: BETALINGEN
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: contant bij afhaling, overschrijving of Yamadori Paypal. Bij overschrijving behoudt de Yamadori het recht voor om de bestelling te annuleren, indien er geen feitelijke betaling gebeurt, binnen de 7 werkdagen na de bestelling. Een "bestelling" betreft een online aankoop welke in beginsel aan huis geleverd wordt. Een bestelling wordt geleverd na ontvangst van de volledige betaling.
 
Artikel 5: LEVERING GOEDEREN EN DIENSTEN
Yamadori streeft ernaar om bestellingen binnen 15 werkdagen, na ontvangst van betaling, te leveren. Echter, de opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Indien bepaalde artikelen toch niet (tijdig) kunnen verzonden worden, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht door Yamadori en kan de klant dat eventueel als reden gebruiken om de overeenkomst op te zeggen.
Yamadori kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de volledige of gedeeltelijke niet-nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de onderhavige overeenkomst voor zover de niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, inzonderheid een gehele of gedeeltelijke staking of onderbreking van de vervoer- en/of communicatiemiddelen, alsook wegens overstroming en brand. Indien een als overmacht aangemerkte gebeurtenis optreedt, zal Yamadori de klant hiervan in kennis stellen. Na één (1) maand onderbreking wegens overmacht heeft Yamadori de mogelijkheid om de bestelling niet te honoreren.
Yamadori is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit door haar verstrekte adviezen of projectbegeleiding. In geen geval kan enige aansprakelijkheid meer bedragen dan het gefactureerde en betaalde bedrag.

Artikel 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD
De goederen blijven, zelfs indien afgeleverd, eigendom van Yamadori tot het ogenblik van volledige betaling.
 
Artikel 7: KLACHTEN
Na ontvangst van de bestelling, moet de klant de geleverde goederen onmiddellijk inspecteren. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk schriftelijk gemeld worden, op straffe van verval van elk recht.
 
Artikel 8: GARANTIE
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online aangekocht werden en bij de klant thuis afgeleverd zijn, dient de klant vooraf contact op te nemen met Yamadori. Elk gebrek moet binnen de kortst mogelijke termijn en uiterlijk binnen 5 dagen na vaststelling ervan gemeld worden. Nadien vervalt elk recht op vervanging.  De retour van artikelen kan via de post en via een privé transportdienst uitgevoerd worden. Dit gebeurt op kosten en verantwoordelijkheid van de klant in geval van verlies, diefstal of beschadiging. Yamadori zal de verkochte artikelen vervangen door artikelen voor zover mogelijk van dezelfde soort, in gelijke hoeveelheden en/of formaten, indien de afnemer ons in staat gesteld heeft een deugdelijk onderzoek in te stellen en bij dat onderzoek gebleken is dat de artikelen, binnen de geldende waarborgtermijn, niet hebben voldaan aan de eisen die redelijkerwijs gesteld mogen worden.
 
Artikel 9: HERROEPINGSRECHT
De consument heeft het recht aan Yamadori mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 7 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De klant die van het verzakingsrecht gebruik wenst te maken, moet binnen de 7 dagen vanaf de bestelling, contact opnemen met Yamadori. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en facturen kunnen teruggenomen worden. Zullen in geen geval worden teruggenomen: gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd, artikelen op maat van de klant gemaakt, artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Wanneer de retour aan een fout van Yamadori te wijten is, neemt Yamadori wel de transportkosten voor rekening. Yamadori deelt de klant mee dat Yamadori alleen retours en terugbetalingen aanvaarden voor artikelen die via de website van Yamadori werden aangekocht.
 
Artikel 10: BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
Yamadori verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de klant uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst die de klant door de bestelling afsluit en om de klant vrijblijvend informatie omtrent Yamadori toe te sturen. Yamadori behandelt de persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en zal ze nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant heeft op elk ogenblik toegang tot deze gegevens, en mag de verbetering ervan vragen. De klant kan weigeren dat Yamadori zijn gegevens gebruikt om hem informatie toe te sturen. Het volstaat dit schriftelijk aan te vragen..
De website maakt gebruik van cookies. Dit is een computerbestand dat op de harde schijf van de computer opgeslagen wordt en informatie verschaft over vorige bezoeken op de website. Yamadori gebruikt cookies alleen om de aan de gebruiker voorgestelde dienst te personaliseren. Deze cookies kunnen geblokkeerd worden door de gebruiker.
De webpagina’s van de website kunnen elektronische afbeeldingen of "webbanners" bevatten, waarmee het aantal bezoekers van de pagina wordt geteld. Inlichtingen via deze banners verkregen zijn volledig anoniem en maken het enkel mogelijk statistieken te verzamelen over bezoekfrequentie, teneinde betere service te verlenen.

Artikel 11: TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGD RECHT
Indien één of meer bepalingen van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden als ongeldig worden aangemerkt of nietig worden verklaard op grond van enigerlei wettelijke of bestuursrechterlijke bepaling dan wel definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en uitwerking. De nietige bepaling kan vervangen worden door Yamadori.
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsook op deze voorwaarden, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het district van de verkoper bevoegd. In geval van vragen kan contact opgenomen worden met Yamadori, dewelke trachten deze zo spoedig mogelijk te beantwoorden.